O škole

Iveta Hozáková

IVETO! GRATULUJEME!

Resort školství Libereckého kraje tradičně u příležitosti oslavy Dne učitelů ocenil dvacet nejlepších učitelů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve středu 8. dubna v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.
Z naší školy byla v kategorii „Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji“ oceněna paní učitelka Mgr. Iveta Hozáková.
G R A T U L U J E M E ! Paní Iveta Hozáková je učitelkou prvního stupně naší základní školy. V rámci dalšího vzdělávání se dlouhodobě zaměřuje na logopedickou prevenci. Na 1. stupni vede nepovinný předmět řečová výchova.
V uplynulém období výborně vedla od 1. do 5. ročníku třídu, ve které byl integrovaný žák s těžkou vadou sluchu. Právě na doporučení pracovníků speciálně pedagogického centra se paní učitelka v roce 2014 zapojila do projektu Univerzity Palackého v Olomouci „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR".
V rámci projektu vznikl katalog podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. soubor praktických rad a doporučení, jak upravovat vzdělávání těchto žáků v souladu s jejich potřebami, ale i potřebami třídních kolektivů, jejichž jsou členy. Paní učitelka Hozáková byla zapojena do ověřování dílčí části katalogu týkajícího se žáků se sluchovým postižením a vadou řeči.


pohled na školu

Základní škola Pivovarská, i přes svou více než stoletou historii, patří mezi nejmoderněji vybavené školy v regionu. V současné době, stejně jako ostatní školy, i naše prochází změnami. Vytvořili jsme si vlastní vzdělávací program s názvem "Smysluplně, zajímavě a tvořivě", při jehož naplňování se snažíme posunout dál, přehodnotit tradiční přístupy ve výchovně vzdělávací práci. Usilujeme o spojení osvědčených postupů, nových metod práce a moderních technologií. Díky mimořádné úspěšnosti v získávání finanční podpory z evropských fondů i jiných dotačních titulů se v posledních letech daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výuku, zejména v oblasti informačních technologií. V zavedení nových technologií do školy nevidíme "módu", ale nutnost pro sblížení školy s praktickým životem.

Základní škola je plně organizovaná. První stupeň tvoří sedm tříd 1. - 5. ročníku, druhý stupeň pět tříd 6. - 9. ročníku. Školu navštěvuje 280 žáků, kapacita je naplněna na 100 %. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 223 žáků. Specializaci škola nemá, ale nabízí pestrý program mimoškolních aktivit a umožňuje tak dětem seberealizaci.

město Jablonec nad Nisou V budově školy jsou kvalitně vybavené odborné učebny a keramická dílna. K výuce pracovního vyučování slouží dílna pro práci se dřevem i kovem a cvičná kuchyňka. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična, atletický stadion a hala na Střelnici, sportovní areál v Srnčím dole a Městský zimní stadion. K pohybovým aktivitám žáci využívají školní hřiště, kam mají volný přístup i po vyučování. Každoročně jsou pro žáky organizovány lyžařský a vodácký výcvik, výuka plavání, divadelní představení, exkurze a výlety. Na škole se vyučují dva cizí jazyky - angličtina a němčina.

Talentovaní žáci jsou individuálně vedeni a zapojování do soutěží, olympiád a přehlídek zájmové činnosti. Žáci se specifickými poruchami učení, chování a zdravotními oslabeními jsou integrováni do běžných tříd a vedeni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní, s vysokoškolským pedagogickým vzděláním.