VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

15.9.2021

Dobrý den,
na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167 odstavce 4 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

  § 168 - školská rada:
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Volby se budou konat 7. 10. 2021 souběžně s konáním třídních schůzek školy (pokud to umožní epidemická opatření).

Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři ředitele školy do 23. 9. 2021 do 12 hodin. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě na hlavních dveřích školy a na webu školy od 28. 9. 2021 do konání voleb.

NÁVRHOVÝ LÍSTEK: ZDE


M. Krajina

Pomoc Moravě

30.6.2021

Pomoc Moravě Poslední den školy je vždy spojen s předáváním vysvědčení a květinami pro paní učitelky. S ohledem na neštěstí na jižní Moravě jsme letos požádali rodiče a děti, aby místo zakoupení květin přispěli jakoukoliv drobnou částkou do sbírky ZŠ Pivovarská a pomohli jsme tak společně zasaženým obcím.

Netušili jsme, že tato narychlo svolaná výzva bude mít takový ohlas a celkově vybraná částka 55 516 Kč předčila veškerá naše očekávání.

Srdečně děkujeme za vaši štědrost, částka byla zaslána přímo na účet ZŠ Hrušky, která byla tornádem silně poškozena.